Privacy- en cookiebeleid


1. Algemeen

Als ILV Sportregio Winge-Demervalleizijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je
persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande
contactgegevens:
ILV Sportregio Winge – Demervallei
Pastoor Pitetlaan 30, 3130 Begijnendijk
[email protected]

1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door ILV Sportregio Winge-Demervallei verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van ILV Sportregio Winge-Demervallei
  (uitvoering overeenkomst/inschrijving, gerechtvaardigd belang)
 • Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en belangrijke informatie (gerechtvaardigd
  belang)

1.2 Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de
volgende doelstellingen:

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Medische gegevens : gegevens betreffende lichamelijke of psychische gezondheid (medische fiches)

1.3 Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende organisaties

 • Personeelsleden van sportdiensten van Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Holsbeek,
  Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem en Tielt-Winge.

1.4 Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • aanwezigheden nemen van deelnemers;
 • contactgegevens van ouders voor lesgevers;
 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we
een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van
je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of
toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.
Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de
rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

1.5 Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor
toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

1.6 Bewaartermijn

ILV Sportregio Winge-Demervallei bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. ILV Sportregio WingeDemervallei verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar na het laatste
gebruik.

1.7 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens
te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens ILV Sportregio Winge-Demervallei van je gegevens kennis kunnen
  nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding
  toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
  technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

1.8 Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen
hebben. Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw
opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor
kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

1.9 Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover
direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

1.10 Wijziging privacyverklaring

ILV Sportregio Winge-Demervallei kan de privacyverklaring steeds wijzigen. De laatste wijziging
gebeurde op 01/07/2022.