Algemene voorwaarden inschrijvingen

 

Art. 1: Inschrijvingen

Inschrijven voor activiteiten en bijscholingen kan alleen voor het volledige programma.
Inschrijven kan online via www.sportregiowingedemervallei.be

In uitzonderlijke gevallen kan u bij de lokale sportdienst terecht om u te helpen met de inschrijving
en de betaling.

Inschrijven is slechts mogelijk zolang er plaatsen vrij zijn. Bij onvoldoende inschrijvingen voor een
activiteit heeft de ILV Sportregio Winge-Demervallei het recht om deze activiteit te annuleren en
wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

Om te kunnen inschrijven voor een activiteit, moet de minimumleeftijd bereikt zijn in de loop van het
jaar, de maximumleeftijd mag niet worden overschreden.
Afwijkingen van de leeftijdscriteria moeten met de ILV Sportregio Winge-Demervallei worden
besproken, dit kan via e-mail, telefonisch of tijdens de kantooruren van de lokale sportdienst.

Indien een activiteit bij de inschrijving volzet is, kan men inschrijven op de reservelijst of wachtlijst.
Bij het vrijkomen van plaatsen, worden de deelnemers op de reservelijst of wachtlijst, in volgorde
van aanmelding, door de ILV Sportregio Winge-Demervallei gecontacteerd. Men gaat geen financiële
verbintenis aan door iemand op de reservelijst of wachtlijst te laten plaatsen.

Art. 2: Inschrijvingsgeld

In het deelnamegeld zijn alle kosten (inclusief de verzekering) inbegrepen voor de betreffende
activiteit of bijscholing.

Art. 3: Betaling inschrijvingsgeld

Na de inschrijving moet men meteen online betalen via de website van ILV Sportregio WingeDemervallei, bij een niet-betaling wordt de inschrijving geannuleerd.

Art. 4: Activiteit annuleren

De annulatie van een activiteit moet steeds per e-mail gebeuren aan de ILV Sportregio WingeDemervallei: sportregiowd@gmail.com
Indien een activiteit om organisatorische redenen niet kan doorgaan, wordt het deelnamegeld
volledig terugbetaald.

Art. 5: Ongepast gedrag

Sportief gedrag, netheid, respect voor de lesgevers en de andere deelnemers, alsook respect voor de
infrastructuur en het materiaal, zijn houdingen waar veel belang aan gehecht wordt. Door in te
schrijven voor een activiteit of bijscholing verklaart de deelnemer zich bereid aan alle geplande
activiteiten deel te nemen en het reglement na te leven.
De ILV Sportregio Winge-Demervallei en de lesgevers hebben het recht om de deelnemer een sanctie
op te leggen bij ongepast gedrag.

Art. 6: Lichamelijke en geestelijke geschiktheid

Door in te schrijven voor een activiteit, verleent de deelnemer, ouder of voogd de toelating tot
deelname en verklaart hij/zij lichamelijk en geestelijk geschikt te zijn om deel te nemen (of indien dit
niet zo is, de organisatoren hierover in te lichten).
Indien de inschrijver op de hoogte is van medische problemen, welke een gevaar zouden kunnen
betekenen voor de deelnemer zelf, andere deelnemers of de lesgevers, of die een bijzondere
waakzaamheid van de lesgevers vragen, dienen zij dit te signaleren. Medische gegevens (zoals ADHD,
ASS, epilepsie, …) die belangrijk kunnen zijn voor een goed verloop van de activiteit, dienen na de
inschrijving, alsook (indien mogelijk) bij de start van de activiteit of bijscholing aan de lesgever
meegedeeld te worden.

Art. 7: Verzekering

De deelnemers zijn verzekerd voor:

  • alle ongevallen ten gevolge van deelname aan de activiteit of bijscholing;
  • verplaatsingen in groep tijdens de activiteit of bijscholing;
  • lichamelijke ongevallen tijdens de individuele verplaatsing van thuis naar de activiteit of
    bijscholing en omgekeerd.

Deze verzekering heeft betrekking op de medische kosten (na tegemoetkoming van het ziekenfonds
en enkel volgens de RIZIV-barema’s). De deelnemers dienen aldus aangesloten te zijn bij een
ziekenfonds. Ook de burgerlijke aansprakelijkheid voor lichamelijke letsels en materiële schade aan
derden is verzekerd tot een bepaald bedrag.

Bij ziekte geldt de gewone ziekteverzekering van de deelnemer.

Art. 8: Aangifte van een ongeval en administratieve afhandeling

Ieder ongeval tijdens een activiteit of bijscholing moet via het daartoe bestemde formulier ‘Aangifte
van een sportongeval’ (verkrijgbaar bij de lokale sportdienst) zo snel mogelijk (liefst binnen de 48
uur) aangegeven worden bij de lokale sportdienst.

Art. 9: Verklaring van ouder of voogd

Door in te schrijven voor de activiteit of bijscholing, verklaart de deelnemer, ouder of voogd zich
akkoord met de algemene voorwaarden, verleent hij/zij toestemming voor deelname aan de
activiteit of bijscholing en geeft hij/zij de organisatoren de toelating om de nodige maatregelen te
nemen in het belang van de deelnemer.

Art. 10

Deze algemene voorwaarden gaan in werking vanaf 01/07/2022.